Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘’AVV’’) wordt verstaan onder:

A. van Helden Relatiegeschenken B.V.:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. van Helden Relatiegeschenken B.V. , gevestigd te (4004 JA) Tiel aan Stephensonstraat 2 (hierna: ‘’A. van Helden Relatiegeschenken B.V.’’);

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie A. van Helden Relatiegeschenken B.V. producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie A. van Helden Relatiegeschenken B.V. een Overeenkomst aangaat of met wie A. van Helden Relatiegeschenken B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Offerte:
het schriftelijk aanbod van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren;  

Order:
de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. door Opdrachtgever. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van A. van Helden Relatiegeschenken B.V.;

Producten:
alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

Diensten:
alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (koop, opdracht, aanneming van werk, enz.), die A. van Helden Relatiegeschenken B.V. voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen A. van Helden Relatiegeschenken B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Levering:
het één zaak of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever;

Partijen:
A. van Helden Relatiegeschenken B.V. en de Opdrachtgever;

Schriftelijk:
elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per e-mail en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken.

2. Toepasselijkheid

 • Deze AVV zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken door de A. van Helden Relatiegeschenken B.V. aan Opdrachtgever. Algemene voorwaarden – onder welke benaming ook – van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Bij en door het plaatsen van uw bestelling of aanvraag, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. behoudt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover A. van Helden Relatiegeschenken B.V. een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat A. van Helden Relatiegeschenken B.V. de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever A. van Helden Relatiegeschenken B.V. daarvoor betalen conform de bij A. van Helden Relatiegeschenken B.V. geldende tarieven.

4. Aanbiedingen

 • Een aanbieding of prijsopgave van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft A. van Helden Relatiegeschenken B.V. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de A. van Helden Relatiegeschenken B.V. niet.

5. Prijs en prijsherziening

 • Alle prijzen van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van Van Helden’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld, of tenzij op een andere wijze nadrukkelijk anders overeengekomen of gespecificeerd, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen (m.u.v. BTW) opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 • Elke verandering van de factoren die op de prijs van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van invloed is, waaronder o.a. aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 • Opdrachtgever vrijwaart A. van Helden Relatiegeschenken B.V. voor alle kosten en schade die voor A. van Helden Relatiegeschenken B.V. mochten voortvloeien uit het feit:
 1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
 2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

6. Acties

 • Voor alle (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

7. Instelkosten

 • Instelkosten worden berekend per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. De instelkosten zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW.

8. Samples

 • Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Samples kunnen niet worden geretourneerd.

9. Levertijd

 • De door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor A. van Helden Relatiegeschenken B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zo veel mogelijk in acht worden genomen.
 • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient A. van Helden Relatiegeschenken B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 • Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 • De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  • de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
  • de dag van goedkeuring van de drukproef door de opdrachtgever.
  • de dag van ontvangst door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
  • De dag van ontvangst door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 • Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

10. Levering

 • Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘’Incoterms’’, editie 2000, dan wel laatste versie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce (ICC)).
 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in de Benelux. Voor orders met een goederenbedrag lager dan €65,- exclusief BTW berekenen wij €20,00 behandelingskosten exclusief BTW. Voor levering in alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag.
 • Van Helden Relatiegeschenken B.V. behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever c.q. samengestelde producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren. M.u.v. artikelen die A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zelf niet op voorraad heeft liggen. Hiervoor geldt een maximaal van 10% meer of minderlevering.
 • Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
 • Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
 • De levering geschiedt franco af fabriek, magazijn op de begane grond van slechts één adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens A. van Helden Relatiegeschenken B.V. wordt geleverd. De levering van de Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  • Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de Producten aan die beroepsvervoerder;
  • Indien de Producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Producten;
  • Bij verzending door een vervoermiddel van A. van Helden Relatiegeschenken B.V.; door aflevering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u A. van Helden Relatiegeschenken B.V. Relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

11. Levering van bedrukte zaken

 • Ingeval A. van Helden Relatiegeschenken B.V. opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
 • Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

12. Annulering

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij/zij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag A. van Helden Relatiegeschenken B.V. de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V.

13. Overmacht

 • Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
 • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 • Indien de overmachtsituatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Onder overmacht wordt in deze AVV verstaan; elke van de wil van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. onafhankelijke omstandigheid –ook als was deze ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. of van haar leveranciers.

14. Reclamaties

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 • Reclamaties terzake van waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijving waarvan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. worden gemeld.
 • Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik en/of doorlevering aan derden van de betreffende Producten onverwijld te staken.
 • Opdrachtgever zal alle door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van enkele representatieve gebrekkige Producten.
 • Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat A. van Helden Relatiegeschenken B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
 • Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

15. Garantie

 • Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. Producten aan Opdrachtgever aflevert welke A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen, is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop A. van Helden Relatiegeschenken B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 • De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. en niet in redelijkheid  van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.

16. Retournering

 • Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V.. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 
 • Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum.
 • Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. worden gemeld. 
 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal A. van Helden Relatiegeschenken B.V. de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal A. van Helden Relatiegeschenken B.V. terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal A. van Helden Relatiegeschenken B.V. tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. A. van Helden Relatiegeschenken B.V. behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
 • Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat A. van Helden Relatiegeschenken B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan Favorite Gifts Print Europe, Strefowa 6, 59-700, Boleslawiec, Poland onder vermelding van uw naam en klantnummer, tenzij anders afgesproken. Hiervoor kan het herroepingsformulier gebruikt worden.
 • Wanneer er sprake is van een terugbetaling van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

17. Eigendomsvoorbehoud

 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 • Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. geheel heeft voldaan.
 • Het voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die A. van Helden Relatiegeschenken B.V. jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens A. van Helden Relatiegeschenken B.V..
 • Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
 • De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico's als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V..
 • Indien en zolang A. van Helden Relatiegeschenken B.V. eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever A. van Helden Relatiegeschenken B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever A. van Helden Relatiegeschenken B.V. op A. van Helden Relatiegeschenken B.V.'s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. eigenaar is, zich bevinden.
 • Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van A. van Helden Relatiegeschenken B.V

18. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. netto binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van A. van Helden Relatiegeschenken B.V..
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. mededelen.
 • Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen, waarbij A. van Helden Relatiegeschenken B.V. gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente.
 • Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij A. van Helden Relatiegeschenken B.V. op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,- zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
  • over de eerste € 3.000,- 15%
  • over het meerdere tot € 6.000,- 10%
  • over het meerdere tot € 15.000,- 8%
  • over het meerdere tot € 60.000,- 5%
  • over het meerdere boven € 60.000,- 3%

19. Advies werkzaamheden en productontwikkeling

 • Indien desgevraagd adviserend optredend is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. verplicht de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen.
 • Indien desgevraagd adviserend optredend zal A. van Helden Relatiegeschenken B.V. alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van A. van Helden Relatiegeschenken B.V., haar producten en /of diensten.
 • In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever –in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven zaken- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

20. Intellectuele eigendom

 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. A. van Helden Relatiegeschenken B.V. kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever A. van Helden Relatiegeschenken B.V. ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het auteursrecht van door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten, ook indien Opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.
 • Opdrachtgever staat ervoor geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van A. van Helden Relatiegeschenken B.V., dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten.

21. Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Van Helden te retourneren.
 • Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Van Helden de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

22. Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken

 • Indien A. van Helden Relatiegeschenken B.V. aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Opdrachtgever verplicht deze zaken binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
 • Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft A. van Helden Relatiegeschenken B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Opdrachtgever te verhalen, onverminderd de overige aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. in dit verband toekomende rechten.

23. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal aan A. van Helden Relatiegeschenken B.V. alle voor de uitvoering van A. van Helden Relatiegeschenken B.V.'s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 • Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

24. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Behoudens grove schuld of opzet van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. of leidinggevende ondergeschikten van A. van Helden Relatiegeschenken B.V., is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. dan wel van personen door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Van Helden’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Van Helden’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

25. Ontbinding

 • In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij A. van Helden Relatiegeschenken B.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval A. van Helden Relatiegeschenken B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
 • de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd A. van Helden Relatiegeschenken B.V.'s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat A. van Helden Relatiegeschenken B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd A. van Helden Relatiegeschenken B.V.'s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat A. van Helden Relatiegeschenken B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is A. van Helden Relatiegeschenken B.V. gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen A. van Helden Relatiegeschenken B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde A. van Helden Relatiegeschenken B.V. in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

26. Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van A. van Helden Relatiegeschenken B.V.. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
 • Bij uw bezoek aan de website www.vanhelden.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Lees alles over cookies in onze cookie statement.
 • Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

27. Verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
 • Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 • Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van A. van Helden Relatiegeschenken B.V. meewerken aan het sluiten van een door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door A. van Helden Relatiegeschenken B.V., voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.
 • A. van Helden Relatiegeschenken B.V. stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

28. Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

29. Adreswijziging

 • U bent verplicht A. van Helden Relatiegeschenken B.V. van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang Van Helden Relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij A. van Helden Relatiegeschenken B.V. bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

30. Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin A. van Helden Relatiegeschenken B.V. is gevestigd (Rechtbank Arnhem) zulks behoudens voor zoveer dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 • Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft A. van Helden Relatiegeschenken B.V. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

31. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met Van Helden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Laatste versie: 16-02-2023